Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Δημογραφική Στατιστική

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6134

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Γνώση τεχνικών ανάλυσης δημογραφικών δεδομένων

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στις Πιθανότητες.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Βασικές έννοιες: Εισαγωγή στη Δημογραφία, δημογραφικά συμβάντα, είδη δημογραφικών δεδομένων, πηγές δημογραφικών δεδομένων, δημοσιεύσεις δημογραφικών στοιχείων, τα βασικά δημογραφικά μέτρα, λόγοι, αναλογίες, δείκτες ή συντελεστές, εξέλιξη του πληθυσμού - βασική εξίσωση).
Θνησιμότητα: Θνησιμότητα κατά αιτίες θανάτου, μετρήσεις θνησιμότητας, πιθανότητα θανάτου, σχέση μεταξύ ειδικού κατά ηλικία συντελεστή θνησιμότητας αι της πιθανότητας θανάτου, συστηματικά σφάλματα στην εκτίμηση της πιθανότητας θανάτου, βρεφική θνησιμότητα, νεογνική και περιγεννητική θνησιμότητα, μορφή της Ειδικής κατά Ηλικία Θνησιμότητας, Συγκρίσεις Θνησιμότητας - Μέθοδοι Τυποποίησης, Ευθεία (Άμεση), Έμμεση Τυποποίηση.
Πίνακες Επιβίωσης (Life tables): Είδη Πινάκων Επιβίωσης, Δομή Πινάκων Επιβίωσης, ο Πίνακας Επιβίωσης σαν ένας Στάσιμος Πληθυσμός, Προσεγγιστικές Σχέσεις μεταξύ ειδικού κατά ηλικία συντελεστή θνησιμότητας και πιθανότητας θανάτου, Ένταση Θνησιμότητας μ(x) (Force of mortality, intensity of Mortality, Hazard function). Στοχαστική προσέγγιση των Συναρτήσεων του Πίνακα Επιβίωσης, Μέθοδοι περιγραφής της κατά ηλικία Θνησιμότητας, Πρότυποι Τυπικοί Πίνακες Επιβίωσης (Model life tables), Παραμετρικά υποδείγματα Θνησιμότητας (Laws of Mortality), επιλογή Πινάκων Επιβίωσης. Κατασκευή πινάκων επιβίωσης με τη χρήση macro ρουτινών στο ΜΙΝΙΤΑΒ.
Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων (Multiple Decrement Tables): Κατασκευή ενός Πίνακα Πολλαπλών Κινδύνων, Σύνοψη των Συναρτήσεων του Πίνακα Πολλαπλών Κινδύνων, Ένταση κινδύνων, Συντελεστές κινδύνων.
Γεννητικότητα (Fertility): Πηγές Πληροφόρησης, Προβλήματα στη Μέτρηση της Γεννητικότητας, Βασικά Μέτρα Γεννητικότητας, Συντελεστές Αναπαραγωγής, Περιγραφή της κατά ηλικία γεννητικότητας.
Γαμηλιότητα (Nuptiality): Μέτρα Γαμηλιότητας, Πίνακες Γαμηλιότητας.
Σύνθεση του Πληθυσμού - Πληθυσμιακά Πρότυπα (Model Populations): Σύνθεση του Πληθυσμού και Δημογραφικά Συμβάντα, Σταθερός και Στάσιμος Πληθυσμός.
Εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού (Population Projections): Τεχνικές προβλέψεων, Προβολές πληθυσμού, Αναλυτικο-συνθετική μέθοδος.
Διερεύνηση της ακρίβειας των δημογραφικών δεδομένων: Πηγές σφαλμάτων Ακρίβεια των κατά ηλικία δεδομένων, Τεχνικές διερεύνησης της ακρίβειας των κατά ηλικία δεδομένων, Τεχνικές διόρθωσης της ανακρίβειας των κατά ηλικία δεδομένων.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Α. Κωστάκη: Δημομετρία, Σημειώσεις διδασκαλίας

o   Κοτζαμάνης Β., Στοιχεία Δημογραφίας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας

o   Παπαδάκης Μ., Τσίμπος Κλέων Χ., Δημογραφική ανάλυση – Αρχές, μέθοδοι, υποδείγματα, Εκδόσεις Σταμούλη

o   Colin Newell, (1990). Methods and Models in Demography Guilford Pr, ISBN: 0898624517.

o   Helen Ginn Daugherty, Helen Ginn Daughtery, Kenneth C. W. Kammeyer, (1995). An Introduction to Population, Guilford Pr; ISBN: 0898626161.

o   Kpedekpo, G. M. K. (1982). Essentials of Demographic Analysis, Heinemann, ISBN: 0435973908.

o   Krishnan Namboodiri, (1990). Demographic Analysis: A Stochastic Approach, Academic Pr, ISBN: 012513830X.

o   Shiva S. Halli, K. Vaninadha Rao (1992). Advanced Techniques of Population Analysis, Plenum Pub Corp, ISBN: 0306439972.

o   Shrinivasan, Κ. (1998). Basic Demographic Techniques and Applications, Sage Pubns, ISBN: 076199209X.

o   Thomas Lynn, Smith, (1976). Demography: Principles and Methods, Alfred Pub Co, ISBN: 0882840339

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις, εργαστήρια

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση και εργασία