• Τίτλος του μαθήματος

Πρακτική άσκηση

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6727-3, 6727-5Α, 6727-5Β, 6727-7Α, 6727-7Β, 6726-4, 6726-6Α, 6726-6Β, 6726-8Α, 6726-8Β ( ο κωδικός είναι ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής)

• Εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος

3ο εξάμηνο (1 πρακτική άσκηση ), 4ο εξάμηνο (1 πρακτική άσκηση), 5ο εξάμηνο (2 πρακτικές ασκήσεις),  6ο εξάμηνο (2 πρακτικές ασκήσεις),  7ο εξάμηνο (2 πρακτικές ασκήσεις),  8ο εξάμηνο (2 πρακτικές ασκήσεις).

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την εμπειρία που αποκτά ένας φοιτητής συλλέγοντας, μελετώντας, αναλύοντας και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου πρακτικού προβλήματος, όπου εμπλέκονται στατιστικά δεδομένα, θα μπορεί να έχει την ικανότητα να πράξει το ίδιο όταν βρεθεί στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους φοιτητές, καθώς το να μαθαίνουν την θεωρία ή το να λύνουν προβλήματα δεν επαρκεί ως εκπαίδευση ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Εργασία

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να συγγράφει μία έκθεση που να περιγράφει το αντικείμενο της άσκησης.

 

• Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά / Αγγλικά